FISCALITAT

 

Tenim una àmplia formació i experiència en assessorament i gestió fiscal. Busquem la solució més òptima pel nostre client, analitzant els resultats i els diferents escenaris possibles per a cada situació.

 

Confeccionem,analitzem i enviem telemàticament:

· Model d'IRPF (estimació objectiva i estimació directa)

· Model d'IVA

· Model d'Impost sobre Societats

· Models Autonòmics (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i  Donacions).